Postup pri vybavovaní žiadosti o informáciu V OBCI NITRA NAD IPĽOM v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Miesto a spôsob získavania informácií

Žiadosti o poskytnutie informácie v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám vybavuje Obec Nitra nad Ipľom, Obecný úrad Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom č. 96, 985 57 Holiša

Spôsoby podania žiadosti o sprístupnenie informácie:

 • písomne - prostredníctvom pošty na adresu:
  Obec Nitra nad Ipľom
  Nitra nad Ipľom 96
  985 57 Holiša
 • osobným podaním - písomne v podateľni Obecného úradu Nitra nad Ipľom v úradných hodinách
  Pondelok 7.30 - 12.00
  Utorok 7.30 - 12.00
  Streda 7.30 - 12.00
  Štvrtok 7.30 - 12.00
  Piatok 7.30 - 12.00
 • ústne - osobne v úradných hodinách v podateľni obecného úradu
 • telefonicky v úradných hodinách na čísle 43 941 97
 • elektronickou poštou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená Obci Nitra nad Ipľom, Obecnému úradu, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša
 • meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa trvalého pobytu alebo sídlo
 • ktorých informácií sa žiadosť týka (čo najpresnejšia špecifikácia požadovaných informácií)
 • aký spôsob doručenia informácií žiadateľ navrhuje: ústne, telefonicky, poštou, elektronickou poštou, osobným prevzatím
 • nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis
 • ak informáciu nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne úrad so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie
 • ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba žiadosť odloží.

Rozsah sprístupnenia informácií

V zmysle § 2 zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám povinné osoby, ktorými sú: štátne orgány, obce, právnické a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti sprístupňujú informácie v zmysle § 5 zákona o slobode informácií, ku ktorým patria:

 • informácie o zriadení povinnej osoby, vrátane jej práv, kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
 • informácie o mieste a spôsobe podania žiadosti,
 • informácie o postupe povinnej osoby pri vybavovaní žiadosti o  informáciu, vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 • prehľad predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k povinnej osobe,
 • sadzobník správnych poplatkov za vykonané správne úkony,
 • sadzobník úhrad za sprístupnenie informácií

Lehoty na vybavenie žiadosti

Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti a do 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prístupnej forme. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o 8 pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme (§ 17 ods. 2, písm. a, b, c) a písomne informuje žiadateľa o predĺženie lehoty.

Rozhodnutia

Ak úrad poskytne žiadateľovi informácie v požadovanom rozsahu a navrhovaným spôsobom, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Toto rozhodnutie sa nedoručuje a nemožno proti nemu podať opravný prostriedok.

Ak úrad žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie. Rozhodnutie nevydá v prípade, ak žiadosť bola odložená.

Ak úrad v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie a ani nevydá rozhodnutie o nesprístupnení informácie, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odmietol poskytnúť informáciu.

Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala, alebo mala vydať. O odvolaní proti rozhodnutiu úradu rozhoduje starosta. Starosta rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil, za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Z odvolania musí byť jasné:

 • kto odvolanie podáva (meno, priezvisko a adresa alebo obchodné meno a sídlo žiadateľa),
 • v akej veci (proti ktorému rozhodnutiu smeruje: číslo, dátum vyhotovenia, predmet konania, spisová značka),
 • čo navrhuje (dôležité je, aby z podania bolo zrejmé, že žiadateľ je nespokojný s vydaním rozhodnutím a že sa domáha nápravy),
 • podpis žiadateľa

Obmedzenie prístupu k informáciám

Obec Nitra nad Ipľom nesprístupňuje informácie, ktoré sa týkajú:

 • Dokumentácia týkajúca sa Plánu krízového riadenia
 • Rozpracovanie hlavných úloh na úseku obrany, bezpečnosti a ochrany
 • Dokumentácia ochrany svedka
 • Korešpondencia a dokumentácia súvisiaca s plnením úloh obrany, bezpečnosti a ochrany
 • ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám v zmysle § 11 zákona č. 211/2000 Z.z.

Úhrada za poskytnutie informácie

Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.