Obec Nitra nad Ipľom na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nitra nad Ipľom č. 9a) zo dňa 13.12.2021 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom do vlastníctva pre Gabriel Berki, Nitra nad Ipľom 86.

Predmetom predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm.e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:

  • pozemok vo výmere 3 563 m2 , parc. „C“KN č. 919/6 ako trvale trávny porast

Uvedené nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec na liste vlastníctva č. 429, vo vlastníctve obce Nitra nad Ipľom v podiele 1/1.
Cena je minimálne stanovená znaleckým posudkom zaokrúhlená na celé 50 eur hore s tým, že náklady, ktoré boli a sú spojené s úkonmi od vypracovania geometrického plánu až po návrh na vklad znášajú predávajúci - Obec Nitra nad Ipľom a kupujúci - pán Gabriel Berki spoločne rovnakým podielom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedená predmetná nehnuteľnosť parcela je toho času zanedbaná, zaburinená, aj močaristá. Kupujúceho rodina vlastní susedný pozemok, kupujúci má záujem využiť pozemok na poľnohospodárske účely, aby sa aj tým zveľaďovala životná úroveň v obci.

V Nitre nad Ipľom, 17.12.2021
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Zámer priameho predaja majetku obce Nitra nad Ipľom z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 17.12.2021 [PDF, 354 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.