Obec Nitra nad Ipľom na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nitra nad Ipľom č. 5a) zo dňa 02.08.2021 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom do vlastníctva pre Ladislav Nagy, Nitra nad Ipľom 63.

Predmetom predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm.e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je:

  • časť pozemku vo výmere 1 528 m2, parc. „C“KN č. 263/1 ako záhrada,
  • časť pozemku vo výmere 446 m2, parc. „C“KN č. 263/3 ako záhrada,
  • časť pozemku vo výmere 349 m2, parc. „C“KN č. 263/4 ako zastavaná plocha a nádvorie,
  • časť pozemku vo výmere 119 m2, parc. „C“KN č. 263/5 ako zastavaná plocha a nádvorie,
  • časť pozemku vo výmere 8 m2, parc. „C“KN č. 263/6 ako zastavaná plocha a nádvorie,
  • časť stavby postavenej na parcele č. 263/5 „C“ KN označené súpisným číslom 123, ako rodinný dom podiel 3/5

V prírode sa jedná o rodinný dom, záhradu a dvor.
Uvedené nehnuteľnosti sú vedené v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec na liste vlastníctva č. 357, vo vlastníctve obce Nitra nad Ipľom v podiele 3/5.
Obec Nitra nad Ipľom ponúkla svoj podiel ostatným dvom menšinovým spoluvlastníkom, ktorí ponuku odmietli.
Nehnuteľnosť bola ohodnotená znaleckým posudkom, Cena, ktorú pán Ladislav Nagy navrhol je nad cenou ohodnotenia podielu znaleckým posudkom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedená predmetná nehnuteľnosť je vystavená každodennej demolácii stavby neprispôsobivými obyvateľmi obce a krádežiam, napriek tomu, že obec pristúpila ku každému možnému riešeniu ochrany majetku. Kupujúci má nadobudnutím nehnuteľnosti záujem pozastaviť chátranie majetku, tým prispieť k zveľaďovaniu intravilánu obce.

V Nitre nad Ipľom, 02.08.2021
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Zámer priameho predaja majetku obce Nitra nad Ipľom z dôvodu hodného osobitného zreteľa zo dňa 02.08.2021 [PDF, 354 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.