Obec Nitra nad Ipľom na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Nitra nad Ipľom č. 5a_ zo dňa 07.06.2019 v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať svoj majetok priamym predajom do vlastníctva pre AGRO-IPEĽ spol. s r.o. Holiša, so sídlom v Holiši.

Predmetom predaja v zmysle § 9 ods. 2 písm. c) a písm.e) s prihliadnutím na § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov je pozemok „E“ UO, parc. č. 178/1 – trvale trávny porast vo výmere 18 206 m 2 . Geometrickým plánom č. 36049905-94/2019, vyhotoveným firmou Reality Trading spol. s r.o. dňa 06.11.2019, úradne overené odborom katastra Okresného úradu Lučenec dňa 18.11.2019 pod číslom: G1- 519/2019, sa z pôvodného pozemku vytvorili pozemky „C“ KN:

  • parc. č. 377/3 výmera: 9 666 m 2 druh pozemku: orná pôda
  • parc. č. 1435/11 výmera: 2 556 m 2 druh pozemku: trvale trávny porast
  • parc. č. 1437/2 výmera: 3 358 m 2 druh pozemku: ostatná plocha
  • parc. č. 1439/14 výmera: 2 447 m 2 druh pozemku: vodná plocha
  • parc. č. 1439/15 výmera: 179 m 2 druh pozemku: vodná plocha

Pôvodný pozemok sa nachádza v k. ú. Nitra nad Ipľom, extravilán obce Nitra nad Ipľom, okres Lučenec. Je vedený v katastri nehnuteľností na Katastrálnom odbore Okresného úradu Lučenec na liste vlastníctva č. 429, vo vlastníctve obce Nitra nad Ipľom v celosti, ako parcela registra „E“ UO evidovaná na katastrálnej mape.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že uvedený predmetný pozemok je pre obec Nitra nad Ipľom je neupotrebiteľný, kupujúci má záujem o vytvorenie vodné diela pre rybolov.

V Nitre nad Ipľom, 01.06.2020
Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Zámer priameho predaja majetku obce Nitra nad Ipľom [PDF, 440 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.