Obec Nitra nad Ipľom zastúpená starostom obce Bc. Tivadarom Berkym vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

Základnej školy Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša (s nástupom od 01.09.2019).

Kvalifikačné predpoklady:

 • príslušné vzdelanie v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
 • prvá atestácia (I. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada)

Iné kritériá a požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
 • znalosť školskej legislatívy, vrátane pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov
 • ovládanie štátneho jazyka

Zoznam požadovaných dokladov:

 • prihláška do výberového konania
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe
 • profesijný životopis
 • doklad o preukázaní bezúhonnosti - výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • doklad o zdravotnej spôsobilosti - potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti na výkon funkcie riaditeľa
 • návrh koncepcie rozvoja školy
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 18 /2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 3. júna 2019 (poštou na adresu: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša alebo osobne 12.00 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nitra nad Ipľom - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

V Nitre nad Ipľom, dňa 10.05.2019

Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa(ky) Základnej školy Nitra nad Ipľom [PDF, 289 kB]

Používame cookies
Webstránka využívá k poskytovaniu služieb súbory cookies. Používaním webstránky vyjadrujete súhlas s požívaním cookies.