slide1 slide2 slide3 slide4

Miestna - Mestská volebná komisia v Nitre nad Ipľom podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce - primátora mesta - starostu mestskej časti zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Gabriel BERKI 28 r. manažér Nitra nad Ipľom 66 Strana moderného Slovenska
2. Tivadar BERKY 40 r. starosta Nitra nad Ipľom 14 Strana rómskej koalície

V Nitre nad Ipľom
Dátum: 26. septembra 2014

predseda volebnej komisie


1) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí.
2) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta slovami „nezávislý kandidát".