Vytlačiť

Obec Nitra nad Ipľom zastúpená starostom obce Bc. Tivadarom Berkym vyhlasuje v zmysle ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na miesto riaditeľa:

Základnej školy Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša (s nástupom od 01.09.2019).

Kvalifikačné predpoklady:

Iné kritériá a požiadavky:

Zoznam požadovaných dokladov:

Platové zaradenie: v zmysle nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zaradenie do platovej triedy 8 pracovnej triedy jeden, tarifný plat v rozsahu 927,50 - 1187,50 € v závislosti od kvalifikácie a počtu rokov započítanej pedagogickej praxe, resp. riadiaci príplatok podľa prílohy č. 6 k zákonu č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať alebo osobne doručiť najneskôr do 3. júna 2019 (poštou na adresu: Obec Nitra nad Ipľom, Nitra nad Ipľom 96, 985 57 Holiša alebo osobne 12.00 hod.). Obálku označte heslom: „Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Nitra nad Ipľom - NEOTVÁRAŤ“.

Termín a miesto výberového konania oznámi prihláseným uchádzačom rada školy písomne najmenej 7 dní pred začatím výberového konania.

V Nitre nad Ipľom, dňa 10.05.2019

Bc. Tivadar Berky, starosta obce

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa(ky) Základnej školy Nitra nad Ipľom [PDF, 289 kB]