Zmluvy

Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3
17/29/054/119
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
30.05.2017
29.05.2017
31.05.2017