Zmluvy

Názov zmluvy Číslo zmluvy Zmluvná strana Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo 03102017 -1 KOLEK, s.r.o. 05.10.2017
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre UoZ v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 3 17/29/054/119 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 30.05.2017
Municipálny úver - Superlinka Zmluva kontokorentnom úvere - Dodatok č. 2 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 08.12.2016
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb 16/29/012/12 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 02.12.2016
Zmluva o kontokorentnom úvere - Dodatok č.1 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 11.11.2016
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest ZLP-2016-0019 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) 10.11.2016
Darovacia zmluva Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky 18.06.2016
Zmluva o dielo KOLEK, s.r.o. 09.03.2016
Zmluva o spolupráci Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 29.01.2016
Zmluva o dielo Mgr. Miroslava Žilková 27.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity uhrádzaná zo štátneho rozpočtu na rok 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 21.01.2016
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov 15/29/054/115 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 11.01.2016
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016
Zmluva o kontokorentnom úvere 25/001/16 Prima banka Slovensko, a.s. 11.01.2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 15/29/50j/26 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Lučenec 21.12.2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe 15/29/52A/368 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 14.12.2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci 15/29/052/551 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec 10.12.2015
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ u verejných zamestnávateľov 15/29/054/68 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 29.10.2015
Zmluva o uskutočnení činností na úseku predškolskej výchovy Obec Holiša 20.07.2015
Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii FILLECK, s.r.o. 20.05.2015